2017 Trip to Scotland – Day 16 – Glasgow to Virginia